RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuje się, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "El-Vita" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lisim Ogonie, ul. Spacerowa 1, 86-065 Łochowo, numer telefonu: 52/3667980 (dalej: Spółka)
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) marketingu produktów oferowanych przez Spółkę - podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
  b) realizacji zawartej ze Spółką umowy - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia
  c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce w związku z działalnością handlowo-usługową, np. wystawienie faktury - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia
  d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki czyli ustalania i dochodzenia roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty wspierające Spółkę w realizacji działań, których Pani/Pan jest stroną: dostawcy oraz podmioty obsługujące system informatyczny, dostawcy usług pocztowych i transportowych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie windykacji, dostawcy usług ochrony
  b) podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  a) w zakresie marketingu produktów – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie
  b) w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa dla wykonania obowiązków podatkowych, rachunkowych
  c) w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce w związku z działalnością handlowo-usługową - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę
  d)
  - w zakresie ustalania i dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń
  - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – przez okres nie dłuższy niż 7 dni
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jest obowiązkowe, natomiast w pozostałych celach dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji
 7. ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – jeœli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 9. w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepis Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.